در اثر فرايند طبيعي متابوليسم، روده بزرگ هميشه در تماس با مقدار زيادي اسيدهاي صفراوي است. اسيدهاي صفراوي معمولاً از عوامل زمينه ساز بروز سرطان هستند و از طرفي هميشه با مقاديري مواد سرطان زا از قبيل بقاياي حشره کش ها وسموم مبارزه با آفات نباتي که براي حفظ محصولات درمزارع مصرف مي شوند و ساير انواع مواد سرطان زا نظير رنگ ها و مواد افزودني تجارتي و… مخلوط بوده و همراه با مواد حاصله از هضم غذا كه از روده بزرگ عبور مي کنند،وجود دارد.

در چنين شرايطي هر چه مدفوع بيشتر و حجيم تر باشد،طبعاً مواد سرطان زا بيشتر در آن پخش شده و فشردگي آنها کمتر مي شود لذا تماس سلول هاي مستعد سرطان زا با روده بزرگ کمتر شده و در نتيجه آسيب رساني کمتر مي شود. همچنين مدفوع حجيم تر و قالبي تر،خيلي سريع تر از روده بزرگ عبورکرده و در نتيجه مواد سرطان زا با سرعت بيشتري ازمحيط روده بزرگ خارج شده وتماس آنها با سلول هاي روده کمتر مي شود لذا فرصت آسيب رساندن به سلولهاي مستعد روده را نخواهد داشت.از سوي ديگر سبوس جو و گندم و فيبرهاي گياهي در مخاط روده بزرگ اثر کرده و توان دفاعي آن را در مقابل تومور زايي افزايش مي دهد.همچنين سبوس در روده بزرگ، در اثر حمله باکتري ها،تخمير شده و ترکيبات شيميايي متابوليک ايجاد مي نمايد که مانع از بروز سرطان روده بزرگ مي شود.

رمز شفا بخشي سبوس احتمالاً در ترکيب شيميايي خاصي به نام پنتوز است که عمدتاً در حجيم و قالبي کردن مدفوع موثر است و درفيبرهاي گياهي موجود درسبوس جو و گندم وجود دارد.